VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout
NACE Code NAICS Code
VietnamCredit
Data not found

Industry Overview

Growing of fibre crops

  • VSIC Code: 0116
  • Number of Companies: 4666
  • Number of Employees: 189357

RELATED REPORTS

Báo cáo ngành Chè Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Chè Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Chè được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt...
Báo cáo ngành Chứng khoán Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Chứng khoán Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Chứng khoán được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành, tình hình...
Báo cáo ngành Điều Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Điều Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Điều được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt...
+84 981861066