VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login
0
USD
Go to cart
Checkout
NACE Code NAICS Code
VietnamCredit
Data not found

Industry Overview

Other manufacturing n.e.c.

  • VSIC Code: 3290
  • Number of Companies: 8282
  • Number of Employees: 407063

RELATED REPORTS

Báo cáo ngành Thiết bị y tế Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Thiết bị y tế Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Thiết bị y tế được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành,...
Báo cáo ngành Thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Thủ công mỹ nghệ được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành,...
+84 981861066