VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login Register
0
USD
GO TO CART
Check out

Vietnam Industry Codes

NACE Code NAICS Code
VietnamCredit
Not data found

Industry Overview

Electricity transmission and distribution

  • VSIC Code: 3512
  • Number of Companies: 1376
  • Number of Employees: 125079

RELATED REPORTS

Báo cáo ngành Điện Việt Nam 2009
Báo cáo ngành Điện được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2009, bao gồm mô tả về ngành, tình hình hoạt...
Báo cáo ngành Sản xuất Điện
Báo cáo ngành Sản xuất Điện được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2020, bao gồm mô tả về ngành, tình...
+84 37 99 44 511