VietnamCredit
VietnamCredit About Us Cafe€redit Contact Us
Login Register
0
USD
GO TO CART
Check out

Vietnam Industry Codes

NACE Code NAICS Code
VietnamCredit
Not data found

Industry Overview

Other accommodation

  • VSIC Code: 5590
  • Number of Companies: 9931
  • Number of Employees: 144847

RELATED REPORTS

Báo cáo ngành Lưu trú Việt Nam
Báo cáo ngành Lưu trú Việt Nam được chuẩn bị bởi VietnamCredit năm 2020, bao gồm mô tả về ngành,...
+84 37 99 44 511